top of page
logo0.jpg

Ý Nghĩa CSS Logo

Ý nghĩa

1- Tam Bảo

Nét đi lên tượng trưng cho Phật (Thiện). Nét đi xuống tượng trưng cho Pháp (Chân). Vòng tròn tượng trưng cho Tăng (Mỹ).

2- Triết lý sống

Nét đi lên tượng trưng cho phần tiến hoá tâm linh (Xuất tục). Xuất tục, là ra ngoài trần tục, là con đường hướng thượng. Nét đi lên dài và thon, tượng trưng cho sự thanh cao, vượt thoát, vươn lên khỏi vũng bùn dục vọng.

Nét đi xuống tượng trưng cho phụng sự xã hội (Nhập thế). Nhập thế là đi vào trần gian để phục vụ. Nét đi xuống ngắn và dày, có ý nghĩa là đi xuống gần với nhân tình hơn để phục vụ. Nét dày có ý nghĩa trung hậu, nói lên đặc tính tâm mở lớn. Phật giáo hay lấy thí dụ chân voi như hạnh bồ tát, mạnh, to lớn, khi đi, dấu chân in xuống mặt đất. Cũng vậy, khi nhập thế phục vụ, ta phải chân thật, thực tế, vững vàng, hậu trọng.

logo2-1.jpg

Tại sao phần hướng thượng và phục vụ không liền nhau? Phần hổng ở giữa này tượng trưng cho tính cách vô thường, không trường tồn của thân thể. Đồng thời, bản tánh của thân là chân không. Tức là có thân thể hay không có thân thể thì đặc tính không tánh đó cũng là đặc tính của Phật, của Bồ tát, của vũ trụ. Chân không tuyệt đối, không có đối tượng, ra ngoài Ngũ Ấm (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) được biểu hiện bằng sự trống vắng ở đây. Hiểu được tính chất không tánh của thân nên khi ta phục vụ là hiến thân hết lòng.

 

Vòng tròn: Hai bên vòng tròn là trí năng (bên trái) và tâm lý (bên phải). Tâm lý hay cảm xúc, cảm tình (tim). Trí năng là phần suy nghĩ (óc). Bốn phạm trù, tâm linh, xã hội, tâm lý và tình cảm không thay đổi.

LogoMeaning.jpg

Giữa tâm linh và tâm lý: đạo đức quan.

Đạo đức quan là gì? Ngoài định nghĩa thông thường là sống sao cho có đạo đức, đạo đức quan còn là sự trưởng thành trong việc bày tỏ tình thương, lòng bao dung và tha thứ. Theo kinh Hoa Nghiêm, đạo đức không ngừng ở mức độ trì giới.

Giữa trí năng và tâm linh: vũ trụ quan

Vũ trụ quan là cách nhìn về vũ trụ, về thế giới, là sự trưởng thành về tầng nhìn và chiều rộng cuả tầm nhìn. Ví dụ, bác leo núi thì ở mỗi vị trí của núi, bác sẽ thấy khác nhau, cái nhìn sẽ không giống nhau. Càng lên cao thì tầng nhìn càng cao và tầm nhìn càng rộng. Do đó, người có vũ trụ quan cao thì tâm càng mở và tâm càng mở ra thì tâm linh càng được hỗ trợ. Cho nên vũ trụ quan càng rộng thì tâm linh càng dễ phát triển.

Ví dụ: đứng ở dưới chân núi, mình chỉ thấy bộ lạc, tổ chức của mình thôi và cho đó là hay nhất. Hay là đứng trong rừng, bị cây che, không thấy thị trấn bên ngoài. Ở trên đỉnh núi như vũ trụ chư Phật thì Ngài thấy khắp mọi chỗ, mọi nơi, ngoài vũ trụ này còn nhiều thế giới khác nữa, trùng trùng thế giới. Vì vậy, Ngài thấy cần hy sinh, không cần chấp trước, không cần phải ở trong bộ lạc nhỏ nữa, chẳng hạn như vậy.

 

Có nhiều tầng lớp vũ trụ quan từ thấp nhất là tribal centric, ego centric cho đến ethno centric... global centric và cuối cùng là cosmo centric. Tu là sửa đổi tầng nhìn và tầm nhìn, nâng cao vũ trụ quan.

Giữa trí năng và xã hội là mức độ trưởng thành của sự nhận thức về tổ chức và quản lý. Không ai sống một mình mà sống trong một tổ chức. Tổ chức đó là gia đình, là hội đoàn, là lớp học, trường học, là công ty, là cộng đồng, là đảng phái, đất nước hay nhiều đất nước. Trong đời sống nên đặt câu hỏi là sự suy tư của mình phát xuất từ khía cạnh nào? Từ bản ngã nhỏ hẹp hay từ mức độ tập thể? mức độ tổ chức và quản lý tùy theo sự suy tư đó mà phát triển.

 

Giữa tâm lý và xã hội là mức độ trưởng thành về sự nhận thức trong quan hệ với tha nhân. Mức độ này là khả năng cảm thông, mức độ tha thứ, khả năng chấp nhận, khả năng thương mến, khả năng tự chế (self control). Khả năng nuôi dưỡng quan hệ để đừng trở thành kẻ thù mà còn có thêm nhiều bạn.

logo3-1_edited.jpg

Tóm lại, trên bốn mặt: tâm linh, xã hội, trí năng, tâm lý đều có cách tu, cách tập luyện. Dĩ nhiên ở giữa những mặt này còn vô số đường hay vô số phương diện để phát triển nữa nhưng ở đây mình chỉ chọn những phương diện dễ tu và dễ thực hành.

 

Theo Logo này, mũi tên tâm linh càng lên càng thanh cao, mũi tên xã hội càng xuống càng dầy, vòng tròn càng mở càng rộng thêm. Ý nói mình sống giống như hào quang, mở ra, lan tỏa khắp chiều: trên, dưới, ngang, dọc. Phương pháp tập luyện hay tu luyện này có tên là Tu toàn diện. Logo này nói lên đặc trưng không ngừng khai mở, không ngừng phát triển.

Xin bấm vào đây bài thuyết giảng của Thầy Hàng Trường về ý nghĩa của CSS Logo.

(Thân thể: The Body – 2. Bản tánh của thân là KHÔNG tánh: The nature of the body is Sunyata)

 

Because the ascending path means reaching to higher principles, the descending path means connecting to humanity, and the body is in between the paths, when we work to serve others, we should always give of ourselves completely. That is true Emptiness. 

 

Besides this, there are two more very important areas: intellectual and emotional. Emotion is our feeling. Intellect is our thinking. These two aspects are always connected. Across both the upward stroke and downward stroke, the left side is the intellect and the right side is the emotion. In other words, one side is the brain and the other side is the heart. These four dimensions do not change. Still, there is more here that we need to learn and understand.

 

What is Ethics?

 

Between the Spiritual and Emotion areas, we have the Ethics. Ethics is the mature expression of love, embracement and forgiveness. How far and how much can we embrace and forgive each other? Ethics is not about living virtuously. The definition of Ethics differs throughout each period of time, and regardless of how the word is defined, the common purpose is to gauge how much love is unfolded and expanded – how encompassing our forgiveness is. Here, Ethics is not about keeping the precepts. Ethics, according to the Ten Stages section of the Avatamsaka Sutra, refers to ways we can express our loving kindness. In the Ten Dwellings section, Dwelling of the Ground of Regulation demonstrates how we can make our hearts and minds become more embracing and forgiving. Ethics is the ability to express maturity in our emotions, our loving-kindness, and our forgiveness. Ethics lies between the Emotion and Spiritual areas in order to harmonize these two areas. Ethics is a very important area.

 

What is Worldview?

 

Worldview lies between the Intellectual and Spiritual areas. Worldview is how we view and think about the world. There are two aspects:

1/ The maturity in the level of our view.

2/ The maturity in the magnitude or scope of our view.

 

How much maturity is in the level and scope of our view? When we climb a mountain, as we reach each height, we see different views. The more we climb, the higher the level of our view becomes and the wider its range grows. Therefore, the higher the level of our view, the more expansive our hearts and minds will be. The more our hearts and minds are opened, the better supported our spirituality will be. The wider the scope of our worldview, the easier it is for us to evolve spiritually. Through the tribal-centric worldview, we are only standing at the base of the mountain. All we can see are our tribes, our own organizations. We think that is the best and that there is nothing better.

Like when we are standing in the forest, surrounded by thick trees, we cannot see the towns beyond.

bottom of page